پاسخ به: معنی Homie در زبان محاوره

#2072

کلمه homie یک کلمه غیر رسمی و عامیانه (کوچه و بازاری) است:

homie /ˈhəʊmi/ (هُمی)

1. بچه محل (در گفتمان لات و لوت های محل) 2. رفیق، دوست (کوچه و بازاری)