پاسخ به: معادل بدبیاری به انگلیسی

#2075

معنی و معادل کلمه بد بیاری (بدبیاری) به انگلیسی :

Bad break

بدبیاری، بد شانسی

مثال:

What a bad break !

چه بدبیاری ای! چه بدشانسی ای!