پاسخ به: معنی عبارت at the time

#2080

معنی عبارت at the time به فارسی :

at the time

در آن زمان، آن وقت ها

مثال:

I was about ten or eleven at the time.

من در آن زمان، تقریباً ده یا یازده ساله بودم.