پاسخ به: سردبیر در یک تحریریه به انگلیسی

#2082

سردبیر در تحریریه یک خبرگزاری یا روزنامه و … به انگلیسی با تلفظ:

editor-in-chief / chief editor

/tʃif ˈɛdɪtər/ (چیف ادیتِر)

سردبیر ، سردبیر خبر