پاسخ به: پله ها را دو تا یکی بالا رفتن

#2084

برای بیان عبارت « پله ها را دو تا یکی بالا رفتن » به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

Take the stairs two at a time.

پله ها را دو تا یکی بالا رفتن

مثال:

He took the stairs two at a time to save her mother.

او برای نجات مادرش، پله های را دوتا یکی رفت.