پاسخ به: ضرب المثل نشاشیده شب دراز است

#2086

برای معادل ضرب المثل فارسی « نشاشیده شب دراز است » در انگلیسی می توان از ضرب المثل زیر استفاده کرد:

It ain’t over till the fat lady sings

= It’s not over until the fat lady sings

= The opera isn’t over till fat lady sings

نشاشیده شب دراز است

معادل دیگر در فارسی: جوجه ها را آخر پاییز می شمارند

معنی تحت اللفظی: (در اپرا) تا وقتی که زن چاق سرود نخوانده، هنوز کار (اُپرا) تمام نشده است.

مفهوم ضرب المثل: نباید رویداد یا کاری را که هنوز تمام نشده است را تمام شده فرض کرد و نتیجه گیری کرد.