پاسخ به: معنی a couple of hundred

#2089

معنی جملات انگلیسی به فارسی:

1- A couple of hundred (people & …)

یه چند صدتایی از چیزی (یه چند صد نفری و …)

2- Welcome to all our viewers

خوش آمد به تمام بازدیدکنندگان ما

3- There are 3 steps to correct wine tasting

سه مرحله برای تصحیح تست طعم شراب وجود دارد.

4- What should one look for ?

آدم (هر کسی) باید دنبال چه چیزی بگردد؟

5- Swish the wine around your mouth

شراب را در دهان خود بچرخانید (از این لپ به آن لپ شراب را در داخل دهان حرکت دادن)

6- How do aromas of wines differ ?

چقدر رایحه شراب ها فرق دارند؟