پاسخ به: ساختار و معنی let alone در گرامر

#2091

let alone به معنای « بماند به … » یا « چه رسد به … » در زبان فارسی است. یعنی توقع شما خیلی کمتر از موضوع بحث است. به مثال های زیر توجه کنید.

نکته: در صورت قرار گرفتن فعل بعد از عبارت let alone ساختار همانند قرار گرفتن فعل پس از let می باشد و فعل بدون to یا ing بعد از این عبارت در جمله قرار می گیرد.

مثال:

he was incapable of leading a bowling team, let alone a country.

او نمی تواند یک تیم بولینگ را رهبری کند، بماند به یک کشور. (چه رسد به یک کشور)

he would never walk again let alone play golf

او نمی تواند دیگر راه برود، بماند به گلف بازی کردن. (چه رسد به گلف بازی کردن)