پاسخ به: هواپیمای شخصی به انگلیسی

#2093

برای بیان عبارت هواپیمای شخصی یا هواپیمای خصوصی در انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Private jet

جت خصوصی، جت شخصی، هواپیمای شخصی، هواپیمای خصوصی