پاسخ به: خدا بیامرزه یا خدا رحمت کنه

#2095

برای گفتن جمله خدا بیامرزه یا خدا رحمت کنه به منظور ادای تسلیت به انگلیسی می توان جملات زیادی را بیان کرد از جمله:

rest in peace

روحت شاد، خدا بیامرزد، خدا رحمت کند (خدا رحمتت کنه، خدا تو را بیامرزه، روحت شاد و …)

God rest him

خدا او را بیامرزد، خدا او را رحمت کند (خدا بیامرزش و خدا رحمتش کنه)

God rest his soul

خدا روحش را شاد کند (روحش شاد و …)