پاسخ به: معنی عبارت stand for

#2097

فعل ترکیبی stand for در زبان انگلیسی به فارسی:

Stand for

1. علامت یا مخفف چیزی بودن 2. تحمل کردن چیزی

مثال:

I won’t stand for any nonsense.

من چرندیات را تحمل نخواهم کرد.

What does ER stand for? The letters ER stand for emergency room.

ER مخفف چیست؟ حروف ER مخفف emergency room است.