پاسخ به: اصطلاح Leave speechless

#2099

معنی و معادل اصطلاح leave someone speechless در فارسی:

leave someone speechless

زبان کسی را بند آوردن (از ترس، شوک، ناراحتی و تعجب)

مثال:

The news left us speechles

اخبار زبان ما را بند آورد.

Her children’s behaviour is sometimes so bad that it leaves her speechless.

رفتار بچه هایش گاهی اوقات آنچنان بد است که زبان او را بند می آورد.