پاسخ به: معنی expert در جمله

#2102

سلام خدمت شما.

سوال 1:

بله در جمله اول expert صفت است و ترجمه « کارشناسانه » در این جمله درست است.

why are you all sad ?

You and your expert advice

(چرا همتون ناراحتید؟ ‌بخاطر تو و توصیه های کارشناسانه تو )

سوال 2:

Edition دقیقاً به همان معنای ویرایش (که معنای چاپ هم می دهد) است. برای گفتن چاپ جدید (ویرایش جدید) در کتاب « New edition » روی کتاب درج می شود.

Hello and welcome to this edition of let’s talk.

سلام و به این ویرایش « Let’s talk » خوش آمدید. (به این معنا که این نسخه نسبت به نسخه های قبل ویرایش شده است و احتمالاً در آینده هم دچار ویرایش خواهد شد)