پاسخ به: معادل اصطلاح بایدها و نبایدها

#2105

معادل اصطلاح بایدها و نبایدها در انگلیسی:

dos and don’ts

بایدها و نبایدها

مثال:

Where I work, the old dos and don’ts about how to dress don’t really matter.

جایی که من کار می کنم، بایدها و نبایدهای قدیمی در مورد چطور لباس پوشیدن خیلی اهمیتی ندارد.