پاسخ به: معنی inspiration

#2107

کلمه Inspiration به معنی 1. الهام 2. شخص یا چیز الهام دهنده 3. فکر و ایده ناگهانی 4. استنشاق؛ می باشد.

ترجمه متن انگلیسی:

What has happened in my inspiration ? what am I doing here ? a publishing house that’s where I would like to work , ok .stop dreaming.

چه بلایی بر سر فکر و ایده من افتاده است؟ اینجا چه کار می کنم؟ یک چاپخانه همان جایی است که من می خواستم آنجا کار کنم. رویاپردازی را کنار بگذار.