پاسخ به: کسی را خنداندن به انگلیسی

#2109

کسی را خنداندن به انگلیسی:

Make someone laugh

کسی را خنداندن، باعث خندیدن کسی شدن

مثال:

This will make you laugh.

این تو را می خنداند. (این باعث خنده تو می شود)