پاسخ به: معنی it’s a pleasure to hear from you

#2113
مبین

در این جمله معنی hear from بسیار مهم است:

Hear from someone

خبری از کسی شنیدن، پیام یا نامه و … از کسی دریافت کردن

معنی جمله:

It’s a pleasure to hear from you

خوشحالم که خبری از شما دریافت می کنم (سرافراز شدم از اینکه خبری یا صدایی از شما می شنوم)