پاسخ به: معنی how do you do

#2117

توجه داشته باشید که جمله پرسشی how do you do یک جمله قدیمی و البته بسیار رسمی است و اغلب در بخش هایی در کشور بریتانیا مورد استفاده قرار می گیرد و در کشوری مانند آمریکا چندان کاربردی نیست.

از این عبارت اغلب در زمان آشنایی با شخص غریبه ای استفاده می شود. معمولاً می توان به دو صورت به این جمله پاسخ داد.

A: How do you do? B: How do you do?

آ: خوشوقتم ب: خوشوقتم (در این حالت، ترجمه و معنی این جمله به این صورت خواهد بود)

A: How do you do? B: Fine, thank you.

آ: حال شما؟ (حالتون چطوره؟) ب: خوب هستم، ممنون از شما (در این حالت، ترجمه و معنی این جمله به این صورت خواهد بود)

اما معنی عبارت How-do-you-do که یک اسم است:

How-do-you-do

مخمصه، هچل، وضعیت بد