پاسخ به: Cash assistant به فارسی

#2119

سلام خدمت شما. عبارت cash assistant معنایی ندارد ولی این عبارت به صورت cash assistance معنادار است.

cash assistance

کمک نقدی (معمولاً از طرف دولت به خانواده ها پرداخت می شود)

معنی جمله دوم:

reflect به معنی بازتاب دادن و بازگرداندن (و همچنین تامل کردن) است:

does your salary reflect your job?

آیا حقوق شما به اندازه کاری که انجام می دهید، هست؟ (آیا حقوق شما بازتاب دهنده شغل شماست؟)