پاسخ به: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

#2121

معنی و معادل ضرب المثل « مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد » به انگلیسی:

A burnt child dreads fire

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک کودک سوخته، از آتش وحشت دارد.

مفهوم ضرب المثل: هر کسی که تجربه تلخی را از چیزی داشته باشد، به طور ناخودآگاه ترس درونی آن چیز را همیشه با خود خواهد داشت.