پاسخ به: معنی judgement day به فارسی

#2125

معنی عبارت judgement day یا day of judgement به فارسی:

Judgement day

روز داوری، روز قیامت، روز داوری نهایی