پاسخ به: بچه مدرسه ای به انگلیسی

#2129

برای بیان عبارت « بچه مدرسه ای » می توان از عبارت زیر که بیشتر در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده کرد:

schooler /ˈskuːlər/ (اسکولِر)

بچه مدرسه ای، مدرسه ای

middle schooler

بچه مدرسه ای مقطع راهنمایی

high-schooler

بچه مدرسه ای مقطع دبیرستان، بچه دبیرستانی، دبیرستانی