پاسخ به: معنی get emotional

#2131

get emotional که یک فعل ترکیبی یا همان phrasal verb است، به معنی:

Get emotional /get ɪˈmouʃənl/ (گِت ایموشنِل)

احساساتی شدن،

مثال:

Judge got emotional during sentencing of Ohio man who has sexually abused 2 girls.

قاضی در هنگام صدور حکم یک مرد اهل اوهایا که دو دختر را مورد سوء استفاده قرار داده است، احساساتی شد. (نتوانست بر احساساتش غلبه کند)