پاسخ به: دیوان عالی کشور به انگلیسی

#2133

دیوان عالی کشور که دادگاه عالی یک کشور است، به انگلیسی:

supreme court

دیوان عالی، دادگاه دیوان عالی، دیوان عالی کشور

مثال:

Supreme Court of the United States

دیوان عالی ایالات متحده