پاسخ به: Let’s talk soon

#2139

معانی عبارت های let’s talk soon  و If you can see به فارسی:

let’s talk soon

باز با هم صحبت می کنیم، به زودی همدیگر را می بینیم (مفهوم اصلی بیان این جمله به معنای خداحافظی است)

…, If you can see

…، اگر بتوانی ببینی