پاسخ به: Apple pie به فارسی

#2140

معنی جملات انگلیسی مذکور به فارسی:

How is that wonderful apple pie of yours?

این پای سیب حیرت آور شما چطور است؟

With a wink and nudge , you can get whatever you want.. even…imaginary apple pie

با یک چشمک و سقلمه، می توانی هر چیزی را که بخواهی به دست بیاوری… حتی… پای سیب رویایی (کیک سیب)