پاسخ به: چطور ممکنه به انگلیسی

#2142

برای بیان عبارت چطور ممکنه ( چطور ممکن است؟ ) به انگلیسی به نشانه حیرت و تعجب در محاوره و مکالمه انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

How is that possible?

چطور ممکنه، چطور ممکن است؟