پاسخ به: Pursuance به فارسی

#2144

معنی جمله انگلیسی acting in pursuance of the said agreement که یک جمله انگلیسی در حوزه حقوق و اسناد رسمی است:

acting in pursuance of the said agreement

اقدام در راستای اجرای توافق مذکور