پاسخ به: Intrested in market به فارسی

#2146

معنی و ترجمه متن انگلیسی فوق:

We ‘re especially intrested in the Chinese market , which is growing at a pace much faster than the rest of the world.

ما به ویژه به بازار چین علاقه مند هستیم، بازاری که یک قدم سریع تر از سایر نقاط جهان در حال رشد است.