پاسخ به: در آن واحد به انگلیسی چی میشه

#2148

برای بیان عبارت در آن واحد یا در یک زمان می توان از عبارت زیر در انگلیسی بهره برد:

At a time

در آن واحد، در یک زمان، همزمان، در یک لحظه

مثال:

he took the stairs two at a time

او پله ها را دو تا یکی طی کرد.

Please speak one at a time and not all at once.

لطفاً یکی یکی حرف بزن و نه یکجا.

Both of them came home at a time.

هر دوی آنها در آن واحد به خانه آمدند.