پاسخ به: جان یک انسان چقدر ارزش دارد

#2151

برای بیان جمله « جان یک انسان چقدر ارزش دارد » در مکالمه انگلیسی می توانیم از جمله زیر استفاده کنیم:

How much does a human life worth?

جان یک انسان چقدر ارزش دارد؟ (جون یه انسان چقدر ارزش داره؟)