پاسخ به: چه رسد به … به انگلیسی

#2154

معادل عبارت « چه رسد به … » ( چه برسد به … ) در محاوره و مکالمه انگلیسی:

much less

چه رسد به …، چه برسد به …، چه رسد به اینکه …

مثال:

She won’t even talk to him, much less work with him.

حتی نمی خواهد با او حرف بزند چه رسد به کار با او.

We don’t like it, much less enjoy it.

ما از آن خوشمان نمی آید چه برسد به اینکه از آن لذت ببریم.