پاسخ به: معنی Driven در متن

#2156

معنی جمله انگلیسی مذکور:

drive به معنی تحریک کردن، راندن و … است.

Purchases are driven more by trends than by the actual products.

خریدها بیشتر توسط گرایشات (مد شدن ها) تحریک می شوند تا توسط محصولات واقعی.