پاسخ به: معنی He is a friend of mine

#2160

توجه داشته باشید که عبارت A friend of mine در مکالمه روزمره و عامیانه پرکاربرد است و به جای عبارت My friend استفاده می شود:

He is a friend of mine

اون یکی از دوستامه (او دوست من است یا او یکی از دوستان من است)