پاسخ به: زمین لرزه یا زلزله به انگلیسی

#2163

زمین لرزه یا زلزله به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

earthquake /ɜrθˌkweɪk/ (اِرث کوئِیک)

زمین لرزه، زلزله

یا به طور کوتاه شده:

quake

زمین لرزه، زلزله