پاسخ به: بدنساز و بدنسازی به انگلیسی

#2167

بدنسازی و بدنساز به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

bodybuilding /ˈbɑdiˌbɪldɪŋ/ (بدی بیلدینگ)

بدنسازی، بدن سازی (ورزش بدنسازی)

bodybuilder

بدنساز، بدن ساز (ورزشکار بدنسازی)