پاسخ به: امروز چندمه به انگلیسی

#2169

برای بیان عبارت « امروز چندمه » در محاوره و مکالمه روزمره انگلیسی از عبارت و جمله پرسشی زیر استفاده می کنیم:

What day is today?

امروز چندمه؟ (امروز چندم است)، امروز چه روزی است؟

نحوه پاسخ به این سوال:

It’s February 1st.

امروز اول فوریه است.

It’s Monday.

امروز دوشنبه است.