پاسخ به: تاریخ تولید به انگلیسی

#2173

عبارت های مناسب برای بیان تاریخ تولید یک محصول به انگلیسی همراه با تلفظ:

Production date /prəˈdʌkʃən ; proʊˈdʌkʃən deɪt/

(پرُداکشِن دِیت – پرِداکشِن دِیت)

Manufacture date /ˌmænjuˈfæktʃər ; ˌmænjəˈfæktʃər deɪt/

(مَنیوفَکچِر دِیت – مَنیه فَکچِر دِیت)

تاریخ تولید، تاریخ تولید محصول