پاسخ به: بافتنی به انگلیسی

#2177

کار هنری بافتنی یا همان بافتنی به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

knitting /ˈnɪtɪŋ/ (نیتینگ)

1. بافتنی (محصول بافتنی، کار هنری بافته شده) 2. عمل بافتن