پاسخ به: عشق من به انگلیسی چجوری نوشته میشه

#2180

عبارت « عشق من » به انگلیسی به صورت زیر نوشته می شود:

My love

عشق من