پاسخ به: معنی safe and sound

#2182

معنی و معادل دقیق برای عبارت safe and sound به فارسی:

safe and sound

صحیح و سالم

مثال:

All I’m hoping for is that wherever my son is he will come home safe and sound.

تمام امید من این است که پسرم هر جایی که هست، صحیح و سالم به خانه بر گردد.