پاسخ به: Fell for به فارسی

#2184

معنی عبارت fall for :

Fall for

1. (ساده لوحانه) چیزی را باور کردن، باور کردن (چیزی کذایی) 2. دل دادن به کسی، عاشق کسی شدن

ترجمه جمله مذکور:

Alice! it’s a joke and you fell for it completely.

آلیس! اون یه شوخی بود و تو کاملاً باورش کردی.

He fell for Rosie when he was in hospital and she was his nurse.

وقتی که در بیمارستان بود و رُزی پرستارش بود، عاشق او شد.