پاسخ به: معنی fair enough در مکالمه

#2188

عبارت fair enough در مکالمه روزمره و محاوره انگلیسی به معنی :

fair enough

قانع کننده است، قابل درک است (قابل فهمه)، قابل قبول است (قابل قبوله)، منصفانه است

مثال:

A: “I can’t come because I’m working late.”

B: “Fair enough.”

آ: من نمی تونم بیام چون تا دیر وقت دارم کار می کنم.

ب: قابل درکه (قانع کننده است)