پاسخ به: با من ازدواج می کنی؟ به انگلیسی

#2194

برای ارائه درخواست ازدواج با گفتن جمله « با من ازدواج می کنی؟ » در انگلیسی از جمله رایج زیر می توان استفاده کرد:

Will you marry me?

با من ازدواج می کنی؟