پاسخ به: معنی never really thought about it

#2196

معنی جمله و اصطلاح never really thought about it در محاوره و مکالمه روزمره انگلیسی:

never really thought about it = I have never really thought about it

اصلاً فکرشم نکردم! اصلاً فکرشم تو ذهنم نیومده! تا حالا حتی فکرشم نکردم! حتی فکرش به ذهنم هم خطور نکرده!

مثال:

A: Do you study maths? B: never really thought about it!

آ: ریاضی می خوانی؟ (رشته ریاضیات هستی؟) ب: حتی فکرش هم به ذهنم خطور نکرده!