پاسخ به: معنی عبارت life-changing

#2200

عبارت life-changing که یک صفت است و به عنوان صفت برای چیزی استفاده می شود که به دلیل تاثیرگذاری بالا باعث تغییر در زندگی می شود.

life-changing

سرنوشت ساز، تغییر دهنده زندگی