پاسخ به: معنی عبارت life-saving advice

#2202

معنی عبارت life-saving advice به فارسی:

life-saving advice

نصیحت نجاتبخش، پند و اندرز نجات بخش (نصیحتی که می تواند زندگی فرد را نجات دهد)