پاسخ به: پوشش خبری به انگلیسی

#2204

برای بیان پوشش خبری به انگلیسی از عبارت زیر استفاده می شود:

News coverage

پوشش خبری