پاسخ به: معنی step by step به فارسی

#2206

معنی اصطلاح و عبارت step by step همراه با تلفظ این کلمه:

step by step /ˌstep baɪ ˈstep/ (اِستِپ بای اِستِپ)

گام به گام، مرحله به مرحله، قدم به قدم

مثال:

I’ll explain it to you step by step.

من این (موضوع) را قدم به قدم به تو توضیح خواهم داد.