پاسخ به: کاربرد from then on و from now on

#2209

معنی و کاربرد from now on و from then on در گرامر و دستور زبان انگلیسی:

ساختار from … on در گرامر و دستور زبان انگلیسی برای بیان بازه زمانی خاصی از زمانی خاص تا آینده آن زمان خاص مورد استفاده قرار می گیرد و می توان آن را « از … به بعد » ترجمه و معنی کرد.

به چند عبارت ساخته شده با این ساختار همراه با معنی و ترجمه فارسی آنها توجه کنید:

From now on

از حالا به بعد، از این به بعد

From then on

از آن زمان به بعد (در گذشته)، از آن زمان

From that moment on

از آن لحظه به بعد، از آن موقع به بعد

From that day on

از آن روز به بعد، از آن روز

مثال:

She had a car accident a year ago and suffered from back pain from then on.

او یک سال پیش یک تصادف داشت و از موقع به بعد از کمردرد رنج می برد.

They were friends from that day on.

آنها از آن روز به بعد دوست هم بودند.